top of page

Acerca de

Zásady ochrany osobných údajov

Keyboard and Mouse
1. Úvod

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá„) stanovujú pravidlá spracovania osobných údajov v súlade s právnymi predpismi, najmä nariadením EÚ č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“). Účelom týchto pravidiel o spracovaní osobných údajov je umožniť vám kontrolu, zaistiť informovanosť a oboznámiť vás s tým, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich používame.

 

2. Dôvod, rozsah a účel spracúvania osobných údajov
 1. Správcom Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Mgr.Martina Rapcová  - English House so sídlom Mierová 25, Bratislava 82105  (ďalej len: „správca“).

 2. Akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov smerujte na kontaktné údaje správcu englishhouse.martina@gmail.com

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 4. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

 5. Správca spracováva Vaše osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe toho, že ste vyplnili objednávky alebo iný príslušný formulár.

 6. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, tj meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo a pokiaľ je to nevyhnutné, tiež IČO, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania.

 7. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  - Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 8. Účelom spracovania osobných údajov je
  - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
  - zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

 9. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 10. Správca uchováva Vaše osobné údaje:
  - po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov.
  - Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca Vaše osobné údaje vymaže.

 

3. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
  - podieľajúce sa na dodaní služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  - zaisťujúce emailingové služby a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webu,
  - zaisťujúce účtovné, daňové a právne služby
  - zaisťujúce marketingové služby,
  - prevádzkujúce reklamu na Facebooku, Google a iné.

 2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových a cloudových služieb alebo reklamných služieb, ako Facebook, Google, a i..

 
4. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na englishhouse.martina@gmail.com

 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

2. Ako záujemca o využívanie našich služieb vyplnením kontaktného webového formulára:

 • súhlasíte s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany správcu a zároveň vyhlasujete, že zasielanie informácií podľa predchádzajúceho bodu nepovažujete za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v platnom znení, pretože so zasielaním informácií podľa predchádzajúceho bodu v spojení s § 7 zák. č. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasíte.

 • súhlas podľa tohto odseku môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať na englishhouse.martina@gmail.com, respektíve sa odhlásiť z odberu obchodných oznámení.

 • Za účelom zvýšenia užívateľskej prívetivosti a analytiku používa správca na prevádzku webových stránok tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka webových stránok. Tieto cookies nespadajú do pôsobnosti GDPR. Návštevník webu môže zakázať ukladanie cookies v nastavení prehliadača.
   

5. Organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie osobných údajov

Správca sa zaväzuje, že spracovávanie Vašich osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

 • Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na výkon všetkých činností potrebných na plnenie služieb.

 • technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite počas spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.

 • prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Správca pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.

 • k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby správcu a subdodávateľov podľa týchto Pravidiel, ktoré budú mať so správcom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov.

 • k osobným údajom majú prístup iba oprávnené osoby správcu a subdodávateľov podľa týchto Pravidiel, ktoré majú so správcom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a ktoré sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie.

 

6. Záverečné ustanovenia
 1. Vyplnením a odoslaním objednávkového webového formulára alebo iného príslušného formulára a zaškrtnutím políčka súhlasím s Pravidlami potvrdzujete, že ste oboznámený/á s pravidlami ochrany osobných údajov, že s nimi súhlasíte a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto Pravidlá meniť. Novú verziu Pravidiel zverejní správca na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.2.2023

bottom of page