top of page

Obchodné podmienky

 

(v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

 

1. Poskytovateľ služby
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-36789 - Mgr. Martina Rapcová - English House , IČO 47950315, miesto podnikania Mierová 25, Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Poskytovateľ “) poskytuje služby v oblasti jmimoškolského  vzdelávania (ďalej len „kurz“), pričom tieto Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a študentom kurzov (ďalej len „študent“) a sú pre zmluvné strany záväzné.

 

2. Prihlásenie do kurzu

2.1.  Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a študentom vzniká na základe odoslanej registračnej prihlášky študenta na našej internetovej stránke, ktorej doručenie Poskytovateľ emailom potvrdí; po potvrdení registračnej prihlášky  je zmluva medzi Poskytovateľom a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Zmluvný vzťah je možné uzavrieť aj emailom, v ktorom sa študent vyjadrí, že sa záväzne prihlasuje do kurzu ( je nutné presne uviesť typ kurzu, úroveň, intenzitu a dni konania kurzu), najmä pokiaľ takýmto emailom reaguje na zaslanú ponuku Poskytovateľa. Zmluva medzi Poskytovateľom a študentom je uzavretá a nadobúda účinnosť zaslaním Potvrdenia o zaregistrovaní Prihlášky na kurz zo strany Poskytovateľa .

2.2. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v bode 6. (Odstúpenie od zmluvy).
2.3. V prípade, že študent absolvoval pred uzavretím zmluvy vstupný jazykový test, na základe výsledkov tohto testu mu bude Poskytovateľom odporučená skupina kurzu s rovnakou resp. porovnateľnou vedomostnou jazykovou úrovňou. V prípade, že študent odmietne absolvovať vstupný test alebo odmietne Poskytovateľom odporučenú skupinu kurzu, nenesie Poskytovateľ zodpovednosť za prípadnú jeho nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu.

2.4. V prípade online kurzov zmluvný vzťah vzniká dňom vytvorenia objednávky. 

3. Platba

3.1 Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.englishhouse.sk, kurzovné zahŕňa:

a) prístup do knižnice s anglickou beletriou i gramatickými cvičebnicami, anglické periodiká a pod., (v prípade semestrálneho kurzu)
b) vstupné a priebežné testovanie, sledovanie dochádzky (v prípade semestrálneho kurzu)
c) záverečné hodnotenie / evaluačný list - dochádzka a študijné výsledky  (v prípade semestrálneho kurzu)
e) slovenského / zahraničného lektora

d.) v prípade intenzívneho sobotného kurzu štúdijné materiály

f.) v prípade online kurzu prístup k vzdelávacím materiálom a videám dohodnutý počet online lekcií/ meetingov

3.2 Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Poskytovateľa alebo vkladom v hotovosti na účet Poskytovateľa na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Fio banka a.s. pobočka zahraničnej banky Fio. Číslo účtu je SK54 8330 0000 0028 0052 0556, variabilný symbol číslo faktúry.
3.3 Splatnosť kurzovného je v prípade semestrálnych kurzov najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.

 

4. Storno podmienky
Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

4.1 Stornovanie semestrálneho kurzu:

a.) Stornovanie semestrálneho kurzu študentom po termíne registrácie (t.j. po obdržaní Potvrdenia o zaregistrovaní Prihlášky na kurz zo strany Poskytovateľa)  pred zahájením kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného.
b.) Stornovanie kurzu študentom v prvom týždni kurzu – do 7 kalendárnych dní po začatí kurzu - je storno poplatok je 30 % z kurzovného.
c.) Stornovanie kurzu študentom po uplynutí prvého týždňa kurzu – storno poplatok je 100%  z kurzovného.
4.2
Stornovanie intenzívneho sobotného kurzu:

a.) Stornovanie kurzu študentom je možné najneskôr päť dní pred termínom kurzu. Pokiaľ študent zruší kurz po stanovenom termíne, ale aspoň 24 hodín pred termínom kurzu, je účtovaný storno poplatok 50% z kurzovného.

b.) V prípade zrušenia kurzu menej ako 24 hodín pred termínom kurzu je účtovaný storno poplatok 100% z kurzovného, t.z. cena  kurzovného prepadá v prospech Poskytovateľa.

c.) Stornovanie kurzu/ zmena termínu kurzu študentom v prípade zakúpenia zľavového kupónu na kurz je možná najneskôr jeden týždeň pred termínom kurzu, inak kurzovné prepadá.

4.3. Poskytovateľ má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 4 a ponúknuť študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni, pokiaľ taká existuje. V prípade, že neexistuje skupina, s ktorou by mohol študent pokračovať, dôjde k vráteniu kurzovného v alikvótnej čiastke.
4.4
Poskytovateľ má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnôv, zmena času alebo miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti a:

a) ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný;
b) v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Poskytovateľom (zrušenie zmluvy) ponúkne Poskytovateľ študentovi možnosť pokračovania s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania kurzu vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného;
c) v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta prevedená na ním zadaný účet do 14 dní od oznámenia tohto účtu Poskytovateľovi.

4.5 Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Poskytovateľ poskytol študentovi možnosť zúčastniť sa kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

4.6 Individuálna výučba (English for couples a Slovak for foreigners, a i.) prebieha vo forme vyučovacej hodiny, ktorej trvanie je 60 alebo 90 minút. Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so študentom/zákazníkom. Hodinu je možné zrušit obidvoma stranami pred jej dohodnutým začiatkom, najneskôr však do 17:00 predchádzajúceho dňa. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú, teda je fakturovaná a študent/zákazník má povinnosť ju uhradiť.

4.7 Online kurz, kde dostane klient heslo alebo prihlasovanie do členskej sekcie nie je možné stornovať po obdržaní hesla alebo prístupových informácii.

4.7. V prípade 6 mesačného online programu Hravá angličtina s mamou je možné kurz stornovať v priebehu prvého týždňa, pričom je potrebné uviesť dôvody stornovania programu. Storno poplatok je v takomto prípade 30% z ceny programu nakoľko mnoho bonusových materiálov je je sprístupnených už od prvého týždňa. 

 

5. Zmeškané hodiny
Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si najviac 4 zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacity skupiny kurzu (v závislosti podľa typu kurzu) od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú študenti, ktorý skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
6.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
6.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
6.4 Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú upravené v bode 4. (Storno podmienky).
Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

 

7. Zmeny obchodných podmienok
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach príp. v zmluve budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

 

8. Dni pracovného pokoja
Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja.

 

9. Sťažnosti
Akékoľvek sťažnosti príp. podnety je študent povinný podávať Poskytovateľovi písomne a to bez zbytočného odkladu. Poskytovateľ po preštudovaní príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi študenta s možným riešením resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

 

10. Práva duševného vlastníctva
Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópii) materiálov.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Poskytovateľ prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú spracovávané výlučne za účelom uzavretia zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, na účel súvisiaci s poskytovaním služieb Poskytovateľom, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
11.2 Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje študenta na obdobie od doručenia registračnej prihlášky Poskytovateľovi do uplynutia 2 rokov od zániku zmluvy.
11.3 Študent berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.
11.4 Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).
11.5 Osobné údaje bude Poskytovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
11.6 Študent potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
11.7 Na základe zákona o ochrane osobných údajov má študent právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom Poskytovateľ spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

 

bottom of page